Fjell Kommune

Landskapsanalyse som del av rulleringa for ny kommuneplan

Kvar Fjell Kommune, Hordaland
Kva Landskapsanalyse
Når 28.11.2013
Oppdragsgivar Fjell Kommune

Landro 1962

 

Landro 2009

 

 

Kort om prosjektet

Det er gjennomført ein overordna landskapsanalyse for Fjell kommune.

Kommunen er delt inn i 29 einskaplege område. Av desse er 22 landskapsområde vurdert, mens sju område er utelatt då det ikkje skjer eller er planlagt tiltak som har vesentleg konsekvens for desse områda.

Til slutt vart områda plassert i ein av fem områdekategoriar ut frå dominerande trekk i naturmiljø, kulturmiljø og arealbruk. Avgrensing av visuelt sårbare område, heilskapelege kulturmiljø, viktige område for rekreasjon og friluftsliv og tilgjengeleg strandsone er vist på eigne temakart.