Prosessleiing

Prosessleiing, verkstader, medverknad

image-prosessleiing

Vi hjelper til gjennom heile prosessen i prosjekta og sørger for ei heilskapleg tilnærming og nært samarbeid med lokale og regionale aktørar.

Aktiv deltaking frå alle aktuelle partar er viktig i gjennomføringa av eit prosjekt. Verkstader og deltakarmøter inngår ofte som ein naturleg del av prosessen. Analyser og målretta medverknad effektiviserer dette og sikrar at innspel frå deltakarane kjem med vidare i prosjekta.