Kartlegging

Naturkartlegging, kulturminnekartlegging

image-kartlegging

Vi har god landskaps- og kulturminnefagleg kompetanse og utfører kartlegging og verdivurderingar på bakgrunn av synfaringar, nasjonale databasar og kontakt med styresmakter og lokale aktørar.

Arbeidet vårt er godt forankra i lovverket, offentlege rettleiarar og i lokalsamfunnet.