Kven er vi?

Vi er ein aktiv naturverkstad med høg kompetanse innan arealplanlegging,
landskapsforvalting, kulturminner, samfunnsfag, stadutvikling,
landskapsarkitektur og arkitektur.

Vi jobbar i skjeringspunktet mellom folk og landskap. Vår ambisjon er blant anna å avdekke
og forsterke plassen sin unike stadkjensle. Dette gjer vi gjennom metodar og verktøy vi
har utvikla gjennom 15 års arbeid i landskapet.


Vår historie

Aurland Naturverkstad vart skipa som eit partslag tufta på lokalt engasjement for forvalting av natur og landskap. Engasjementet vart utløyst av to større planprosessar av felles kommunedelplan for villrein i Nordfjella og verneplanane for Nærøyfjorden landskapsvernområde.

Bedrifta har vokset frå enkeltpersonforetak til et etablert selskap og har fått aukande mengd oppdrag regionalt og nasjonalt, kor lokal medverknad er viktig grunnlag for vidare utvikling av landskapet.


Kva jobbar vi med

Aurland Naturverkstad er ei fleirfagleg bedrift med høg kompetanse innan arealplanlegging, landskapsforvalting, kulturminne, samfunnsfag, stadutvikling, landskapsarkitektur og arkitektur. Vi tek i hovudsak oppdrag innanfor natur, miljø og landskap, på oppdrag frå forvaltings-styremakter og private oppdragsgjevarar.

Vi utfører prosjekt på alle nivå, frå kompleks kartlegging på region- og fylkesnivå til skjøtselsplanar og detaljprosjektering. På denne måten søkjer vi å gje dei beste resultata til bruk i forvalting av natur og landskap.

Ved å kombinere kreativitet og teknisk ferdigheit med fagkunnskap om natur, miljø, landskap og planfag, gjev det oss eit unikt høve til å setje prosjekt inn i ei heilskapleg ramme.

image-prosessleiing

Prosessleiing

Prosessleiing, verkstader, medverknad

Vi hjelper til gjennom heile prosessen i prosjekta og sørger for ei heilskapleg tilnærming og nært samarbeid med lokale og regionale aktørar.
Les meir

image-kartlegging

Kartlegging

Naturkartlegging, kulturminnekartlegging

Vi har god landskaps- og kultur- minnefagleg kompetanse og utfører kartlegging og verdivurderingar på bakgrunn av…
Les meir

image-analyse

Analyse

Landskapsanalyse, landskapsressursanalyse, stadanalyse

Landskapsanalyser er eit godt eigna grunnlag i dei fleste planleggings- prosessar, og vert nytta både i kommunalt planarbeid…
Les meir

image-planstrategi

Planstrategi og stadutvikling

Arealplan, reguleringsplan, byog tettstadutvikling

Vi har fokus på heilskapen i planarbeidet. Overordna planar legg sterke føringar for utvikling av næring og utbygging.
Les meir

image-forvalting

Forvalting og formidling

Nasjonal- & regionalpark, natur- og kulturpark, forvaltingsplanar, stadformidling

God natur- og kulturforvalting føreset god kunnskap om kva ein skal forvalte og korleis dette kan løysast på best mogleg måte.
Les meir

image-forsking

Forsking og utvikling

Metodeutvikling

I tillegg til våre konsulenttenester arbeider Aurland Naturverkstad tett med forskingsinstitusjonar, departement…
Les meir


Korleis vi jobbar

Varanger Natur- og Kulturpark – Landskapsressursanalyse
Grunnlagsrapport for stadutvikling og opplevingsbasert verdiskaping
Stadanalyse Undredal
Grunnlagsrapport for stadutvikling og opplevingsbasert verdiskaping
Gjestestova-Verdsarvhus
Verdsarvutstilling - UNESCO
Møteplass Vassbygdi
bulyst prosjekt 2014
Rendalen og Rendalen Bygdemuseum
formidling og utvikling av natur- og kulturarv
stein på stein
Forvaltnings- og utviklingsplan for kvernsteinslandskapet i Hyllestad
Parkplan for Nærøyfjorden Verdsarvpark
Strategi for verdiskaping basert på berekraftig forvaltning
Urnes stavkyrkje i Luster
plan for besøksforvaltning og formidling
Fjell Kommune
Landskapsanalyse som del av rulleringa for ny kommuneplan
Lofotodden Nasjonalpark
Kartlegging av aktivitet og konsekvenser for reiseliv og fritidsboliger/hytter

English

We are a multi-disciplinary landscape consulting company with expertise in spatial planning landscape management, cultural heritage, cultural, social and rural development,  landscape architecture and architecture. We work at the interface between the participant and the landscape. Our aim is to define and strengthen the unique sense of place.

What we can help you with

Landscape and nature surveying, landscape character assessments, spatial planning, environmental impact assessments, landscape management, rural and regional development, conservation and heritage management and regional park planning.Kontakt oss

Besøk oss i Aurland, på Fjordsenteret i 2. etg.

Aurland Naturverkstad AS
Postboks 27,
5741 Aurland

icon-mail  post@naturverkstad.no

icon-phone  57 63 36 29